Primární prevence ohrožení dětí 1. tříd ZŠ

 

 

Aktuality

TERMÍNY AKCÍ PRO UČITELE PRO 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017    

Workshop pro učitele

Kdy:                      19. 4. 2017, 14:00 – 17:00 hod.

Kde:                      bude upřesněno

Téma:              Psychohygiena učitele – „Spokojený učitel-spokojený žák“

Anotace:             Seminář představí současný stav poznání souvislostí psychické pohody učitele a školních výkonů žáků. Účastníci získají přehled nejčastějších relaxačních technik – fyzický pohyb, dechová cvičení, svalová relaxace a mentální trénink – a budou mít možnost si prakticky vyzkoušet rychlé relaxační techniky, které lze uplatnit i v omezených podmínkách, jako je školní kabinet nebo kancelář.

Seminářem provede PhDr. Simona Horáková Hoskovcová, Ph.D., asistentka na katedře psychologie FF UK v Praze a členka redakční rady časopisu E- psychologie.

 

Supervize pro učitele

Kdy:                      30. 3. 2017, 6. 4. 2017, 11. 4. 2017, 27. 4. 2017, 15:00 – 18:00 (z nabídky můžete volit jeden termín, který Vám vyhovuje nejvíce)

Kde:                      bude upřesněno

 

Závěrečné hodnocení projektu

Kdy:                      6. 6. 2017, 14:00 – 16:00 hod.

Kde:                      bude upřesněno

 

Termíny akcí pro učitele pro 2. pololetí 2016-2017

 

Dokumenty ke stažení

Centrum pro rodinu VEGA, Aktivní detekce – reflexe služeb

Průvodce profesemi, institucemi a službami věnujícími se péči o rodiny a děti

Metodika primární prevence ohrožení dětí 1. tříd ZŠ

Přílohy metodiky primární prevence ohrožení dětí 1. tříd ZŠ

Metodika Nástroje 3P

Metodika VEGA 2016

Přílohy k metodice centra VEGA

 

Cíl projektu a cílová skupina

Cílem projektu je vytvořit a ověřit systém primární prevence ohrožení dítěte v rámci těsné spolupráce škol, nestátních neziskových organizací a státních institucí. Dále si projekt klade za cíl posílit spolupráci organizací v okrese Kladno, které poskytují služby rodinám s dětmi.

Cílem systému primární prevence ohrožení dítěte je včasné rozpoznání potenciálního ohrožení dítěte, a to v širším slova smyslu, a iniciace kroků k eliminaci tohoto ohrožení.

Projekt chápe ohrožené dítě jako dítě, u něhož se prostředí či podmínky jeho života natolik odchýlily od normy, že mohou bezprostředně poškozovat jeho vývoj a začlenění do společnosti. Včasné zjištění možných problémů dítěte (např. s výukou, mezi vrstevníky nebo v rodině), spolupráce s učiteli a rodiči a případné zajištění odborné pomoci povede k eliminaci vzniku i dopadů potenciálního ohrožení dítěte.

Nástup do první třídy vnímáme jako jeden z hlavních momentů v životě dítěte i celé jeho rodiny. Jelikož je nástup do první třídy povinný pro každé dítě, můžeme tak na základě spolupráce se školami zajistit systematické zapojení dětí do projektu v rámci celého okresu Kladno.

Projekt bude výsledkem součinnosti školy (třídních učitelů 1. tříd) a koordinátora Centra pro rodinu VEGA Kladno. Aktivity ve školách budou silně podpořeny osvětovými aktivitami směrem k rodičům a metodickou a odbornou podporou učitelů. Zázemí poskytnou projektu odborníci Centra pro rodinu VEGA.

Cílovou skupinou projektu jsou žáci prvních tříd základních škol v okrese Kladno, kteří zahajují školní docházku v roce 2016, jejich rodiny a učitelé prvních tříd základních škol zapojených do projektu.

 

Základní informace o projektu:

Oficiální název projektu: Primární prevence ohrožení dětí 1. tříd ZŠ

Projekt byl zahájen 1. 8. 2014 a bude realizován do 30. 6. 2017.

Projekt je financován z prostředků Nadace Sirius a realizován ve spolupráci se Statutárním městem Kladno.

Realizace projektu staví na následujících oblastech:

 • Aktivní detekce ohrožení v 1. třídách základních škol v okrese Kladno.
 • Osvětová činnost.
 • Tvorba metodických materiálů a metodická podpora.

 
Průběh projektu:

V rámci aktivity bude vytvořena síť spolupracujících škol, potažmo třídních učitelů. Pro učitele prvních tříd je připraven metodický nástroj, v němž budou proškoleni. Práce s metodickým nástrojem byla na školách zahájena počátkem školního roku 2014/2015. Pokračovala také ve školním roce 2015/2016 a pokračovat bude ve školním roce 2016/2017.

Učitelům bude k dispozici koordinátor, který je povede metodicky a bude s nimi spolupracovat na bázi pravidelných setkávání i na vyžádání.

V případě identifikace ohrožení naváže učitel za podpory koordinátora kontakt se zákonnými zástupci dítěte. Cílem bude tuto rodinu upozornit na vznikající problém a motivovat ji k jeho řešení nebo jí v jeho řešení pomoci. Bude-li třeba, rodina bude směrována do Centra pro rodinu VEGA, kde jí bude nabídnuta odpovídající odborná péče.

V průběhu školního roku učitelé projdou sérií školení a supervizí. V pololetí a na konci školního roku proběhne společné hodnocení výsledků projektu s učiteli a řediteli zapojených škol

 

Přínosy projektu:

 1. Pro ZŠ a učitele

Zapojením do projektu školy získají následující výhody:

 • Publicitu školy – články o projektu a škole do něj zapojené, zveřejněné v regionálním tisku, uvedení školy na webových stránkách Obecně prospěšné společnosti Sirius. Tato aktivita je pro školu dobrovolná a odvíjí se od komunikace mezi školou a hlavním koordinátorem.
 • Každý učitel zapojený do projektu se může zúčastnit dvou pololetních supervizních setkání pro učitele.
 • Všichni učitelé zapojení do projektu se mohou zúčastnit dvou celodenních odborných workshopů vztahujících se k dané problematice. Workshopy budou zaměřeny na téma komunikace učitele s rodiči apod. Znalosti, které zde vyučující mohou získat, mají odborný přesah a učitelé je uplatní v budoucnu i v rámci jiných aktivit.
 • Každý učitel zapojený do projektu má po splnění určitých podmínek nárok na finanční ohodnocení.
 • Posilování kompetencí učitele prostřednictvím konzultací s koordinátorem – učitel může využít nabídky osobních i telefonických konzultací s koordinátorem.
 • Projekt je pro zapojené školy zdarma.

 

 1. Pro rodiče a děti
 • Včasná identifikace potenciálních výukových problémů a jejich rychlé a efektivní řešení.
 • Systémová podpora školy na úrovni rodič–dítě/žák–učitel.
 • V případě identifikace problému – podpora rodiny v rámci služeb Centra pro rodinu VEGA.

 

Výstupy projektu:

 • Realizace nové služby primární prevence v prvních třídách.
 • Prohloubení a rozšíření spolupráce mezi neziskovými organizacemi a státními organizacemi.
 • Tvorba metodik a jejich zveřejnění.
 • Tvorba informační brožury určené rodičům, informující o dostupných sociálních službách a možnostech pomoci.

 

Kontakty:

Od 1. 9. 2016 je provozovna Centra pro rodinu VEGA Kladno (Váňova 664, Kladno) uzavřena.

Pracovníky Centra VEGA je možné kontaktovat na:

Koordinátoři:

Dominika Malá
telefon: 601 581 981
e-mail: dominika.mala@opssirius.cz

Dita Kubisková
telefon: 702 026 600
e-mail: dita.kubiskova@opssirius.cz

 

Seznam spolupracujících škol:

Základní škola Kladno, C. Boudy 1188

Základní škola Kladno, Moskevská 2929

Základní škola Kladno, Pařížská 2249

Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mateřská škola Kladno, Pařížská 2199

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Školská 322

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Velvarská 1206

Základní škola a Mateřská škola Brandýsek

Základní škola Mateřská škola Bratronice, okres Kladno

Základní škola Černuc, okres Kladno

Základní školy Kvílice, okres Kladno

Základní škola Libušín, okres Kladno

Základní škola Otvovice, okres Kladno

Základní škola Pchery, okres Kladno

Základní škola Slatina, okres Kladno

Základní škola Velká Dobrá, okres Kladno

Základní škola Velvary, okres Kladno

Základní škola Zlonice, okres Kladno

 

Nejčastěji kladené otázky

 • Jaké aktivity jsou požadovány od třídních učitelů zapojených do projektu Primární prevence ohrožení dětí 1. tříd ZŠ (POD)?

Po absolvování školení třídních učitelů 1. tříd, jejichž školy jsou zapojeny do projektu Primární prevence ohrožení dětí 1. tříd ZŠ (dále jen POD), je učitelům předán k podpisu informovaný souhlas, jímž učitelé stvrzují spolupráci s Obecně prospěšnou společností Sirius, o.p.s. Učitelům jsou pak následně předány formuláře, informované souhlasy pro rodiče, společně s dalšími potřebnými informacemi.

Na první rodičovské schůzce učitelé rodičům představí projekt a předají jim informované souhlasy k podpisu. Po získání podepsaných informovaných souhlasů si učitelé domluví se svou koordinátorkou společnou schůzku ve škole za účelem předání těchto dokumentů a uskutečnění první konzultace.

Děti rodičů, kteří svým podpisem potvrdili účast v projektu, budou zapojeny do projektu a třídní učitel je bude průběžně sledovat a zaznamenávat získané poznatky o jejich projevech dle metodického nástroje – Nástroje 3P (nástroj podpory, prevence a pomoci učitelům). Zaznamenané skutečnosti učitel následně zkonzultuje a vyhodnotí se svým koordinátorem na pravidelných schůzkách, které probíhají ve škole.

Pravidelné schůzky učitele s koordinátorem probíhají jednou za měsíc. (Mimo tuto konzultaci má každý učitel nárok si vyžádat max. 3 další schůzky během pololetí).

V průběhu schůzky vyhotoví koordinátor evidenci žáka a předloží ji učiteli k odsouhlasení. Dále koordinátor předkládá k podpisu vždy prezenční list koordinátora a v případě potřeby i zápis ze schůzky.

V případě identifikace ohrožení dítěte je třeba navázat kontakt s rodiči prvňáčka. Učitel je v této aktivitě plně podporován koordinátorem. Rodina může být v případě potřeby směřována do Centra VEGA, kde jí bude poskytnuta podpora nebo pomoc, nebo může být směrována do jiné vhodné organizace.

Od svého koordinátora získá učitel následně zpětnou vazbu o péči poskytnuté rodině.

 

 • Jaké aktivity projekt POD obsahuje?

Projekt obsahuje následující aktivity:

 • Aktivní detekce ohrožení v 1. třídách základních škol v okrese Kladno
 • Osvětová činnost
 • Tvorba metodických materiálů a metodická podpora.

Třídní učitelé zapojení do projektu se stanou nedílnou součástí Aktivity 1. Aktivní detekce je výsledkem součinnosti školy – třídních učitelů 1. tříd – a koordinátora.

Záměrem aktivní detekce je včasné zjištění či odhalení ohrožení dítěte. Aktivní detekci považujeme za jedno z opatření, která mohou předcházet nežádoucímu jevu ohrožení dítěte. Nejedná se jen o detekci negativních jevů, ale také o odhalení jakéhokoliv kladného potenciálu či již rozvinuté schopnosti, které budou následně díky zapojení se do projektu aktivně podporovány. Včasné zjištění možných nejistot, potřeb a problémů v rodině, motivování rodičů k vyhledání pomoci, postupně řešení problému prostřednictvím poradenství a osvětové činnosti vnímáme jako smysluplný nástroj na úrovní primární prevence.

 

 • Jak dlouho bude do projektu POD zapojena naše škola?

Projekt byl realizován ve školním roce 2014/2015, v jeho realizaci nadále pokračujeme i ve školním roce 2015/2016 a 2016/2017. Veškeré aktivity probíhají v součinnosti s partnerem projektu – Statutárním městem Kladno.

 

 • Je metodika projektu již kompletní?  

Ano, podoba metodiky je v tuto chvíli konečná.

 

 • Probíhá projekt jen v kladenském regionu?

Ano, jako první byl do projektu zapojen region Kladno (ORP Kladno a ORP Slaný).

 

 • Co je to informovaný souhlas pro třídní učitele?

Informovaný souhlas je dokument, kterým učitel stvrzuje účast v projektu POD. Zároveň obsahuje souhlas učitele se zpracováním jména, příjmení a kontaktu.

 

 • Co je to informovaný souhlas pro rodiče? Co pro rodiče z jeho podpisu vyplývá? Proč je podepsání dobrovolné?

Informovaný souhlas pro rodiče je dokument obsahující souhlas rodiče s projektem a souhlas se zpracováním osobních údajů jeho dítěte.

Prvňáček, jehož rodiče podepsali informovaný souhlas, je jeho třídním učitelem během školního roku aktivně sledován dle metodického nástroje a výsledky sledování jsou průběžně vyhodnocovány učitelem společně s koordinátorem.

 

 • Jak je to s ochranou osobních údajů?

Obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s. se v rámci projektu zaregistrovala u Úřadu pro ochranu osobních údajů za účelem možnosti evidence údajů a statistik v rámci projektu. Osobní údaje jsou zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů a jsou přijímány přímo od těchto subjektů. Jako souhlas s možností zpracovávání osobních údajů třídních učitelů a rodičů slouží podpis dokumentu obsahující informovaný souhlas. Data (a dokumenty data obsahující) jsou evidována a zpracovávána pouze na počítačích v OPS Sirius a v prostorách škol. Data nesmějí být zasílána e-mailem a mohou být přenášena pouze v tištěné podobě nebo prostřednictvím ověřených nosičů dat v elektronické podobě vždy chráněna heslem. Data mohou být zpracována pouze osobami pověřenými v projektu. Veškeré činnosti spojené se sběrem nebo zpracování dat jsou v souladu s platnou legislativou.

 

 • Je nutné, aby informovaný souhlas podepsali všichni rodiče?

Cílem projektu je efektivní a cílená pomoc a podpora poskytovaná co největšímu počtu rodin s dětmi. Aby k těmto aktivitám mohlo dojít, je zapotřebí získat písemný souhlas rodin s účastí v projektu – tedy jejich podpis informovaného souhlasu. Zapojení se do projektu je však dobrovolné, vždy záleží na svobodném rozhodnutí rodiče.

 

 • Pokud se učiteli nepodaří získat od rodičů žádný podpis informovaného souhlasu, může si Nástroj 3P ponechat pro svou potřebu?

Ano, Nástroj 3P slouží pro potřebu učitele a pro tým projektu bude potěšením, když bude využíván i „jen“ pro potřebu učitele. Centrum VEGA je k dispozici široké veřejnosti i mimo projekt POD.

 

 • Jak se zachovat v případě, kdy u dítěte učitel vnímá problém, ale rodiče s ním nesouhlasí nebo odmítají problém řešit?

Účast rodičů v projektu je dobrovolná, stejně jako učitel podepisují informovaný souhlas, od kterého na základě jejich rozhodnutí mohou písemně odstoupit. Záleží tedy na svobodném rozhodnutí rodiče, zda „pomocnou ruku“ od učitele a následně od Centra VEGA přijme.

Rodič má vždy možnost se obrátit přímo na koordinátora, pokud nebude chtít problém diskutovat nebo řešit ve škole.

 

 • Jakým způsobem probíhá schůzka s rodiči? Kdo se jí musí/může zúčastnit?

Rozhodnutí o formě a intenzitě komunikace s rodiči je pravomocí třídního učitele. Koordinátor může učitele podpořit jak spoluprací při přípravě na schůzku s rodiči, tak svou případnou účastí na schůzce s rodiči.

Rodič si může také vyžádat schůzku přímo s koordinátorem, a to prostřednictvím třídního učitele.

V případě, kdy schůzka s učitelem není pro rodiče dostačující, mohou požádat o tripartitní schůzku – tedy schůzku, které se zúčastní rodič, koordinátor i třídní učitel. O tripartitní schůzku může zažádat taktéž třídní učitel. Tyto schůzky probíhají v prostorách školy.

 

 • Co znamená pojem primární prevence?

Prevence je soustava opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu.

Primární prevence zkoumá předpoklady, podmínky a příčiny jevů, jimž se má bránit, a hledá způsoby, jak jim předcházet.

Primární prevence ohrožení rodiny, jíž se zabývá projekt, je soubor efektivních opatření směřujících k podpoře a udržitelnosti zdravého fungování rodinného systému, včetně včasné identifikace možného ohrožení a zabezpečení prorodinných služeb na úrovni jednotlivce, rodiny, odborníků, státních a nestátních organizací.

 

 

Archiv

PŮLROČNÍ HODNOCENÍ PROJEKTU

Půlroční hodnocení projektu ve spolupráci se zapojenými učiteli se uskutečnilo dne 14. 2. 2017 od 14 do 16 hod. v prostorách: Zádušní 1, Kladno, školící místnost Podkaplí

Zápis: POD_Zápis_Hodnocení učitelů_20170214

 

SUPERVIZE PRO PEDAGOGY

Supervize byla určena pedagogům zapojeným do projektu Primární prevence ohrožení dětí 1. tříd ZŠ.

Termíny supervize:

2. 2. 2017 od 15:00 hod.

8. 2. 2017 od 15:00 hod.

9. 2. 2017 od 15:00 hod.

 

WORKSHOP PRO UČITELE 1. TŘÍD

CO: workshop Efektivní využití třídnických hodin při prevenci potíží ve vrstevnických vztazích

KDY: 23. 11. 2016, 13:00-18:00 hod.

KDE: Základní škola Kladno, Pařížská 2249

PRO KOHO: workshopu se mohli zúčastnit pouze učitelé, kteří jsou zapojeni do projektu Primární prevence ohrožení dětí 1. tříd ZŠ

ANOTACE: Praktické návody, jak pracovat s třídním kolektivem v situaci, kdy se děti poznávají, kdy vstupují do první třídy. Zamysleli se nad tím, co pomáhá, čeho je vhodné se vyvarovat, kdy přizvat pomoc „zvenčí“. Učitelé měli možnost praktické techniky a herní aktivity vyzkoušet sami na sobě.  Reflektovali vlastní práci a zvyšovali své kompetence potřebné při práci s celou třídou.

Workshop vedla Mgr. Barbora Dědičová, psycholožka.

Prezentace: Efektivní využití třídnických hodin při prevenci potíží ve vrstevnických vztazích_prezentace

 

ÚVODNÍ ŠKOLENÍ UČITELŮ

Úvodní školení učitelů, jejichž škola se zapojila do projektu „Primární prevence ohrožení dětí 1. tříd ZŠ“, se uskutečnilo v termínech: 26. 8. 2016 a 30. 8. 2016 od 9.00 do 12.00 hodin. Školení bylo jednodenní, učitelé měli možnost si vybrat z těchto dvou termínů ten, který jim lépe vyhovoval.

Místo konání: Kladenský zámek, Zádušní 1, Kladno, školící místnost Podkaplí.

Během školení byly učitelům předány základní informace o projektu, jak bude projekt probíhat, jaké jsou jeho náležitosti, byli představeni koordinátoři a činnost Centra pro rodinu VEGA. Dále učitelé obdrželi veškeré materiály pro školní rok 2016/2017. Prostor byl také pro dotazy a náměty.

Školení vedly odbornice z Centra pro rodinu VEGA Kladno za účasti vedoucí Centra VEGA Mgr. Markéty Jindrové a metodičky projektu Ing. Zuzany Dvořákové.

 

SETKÁNÍ ŘEDITELŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Setkání ředitelů škol a školských zařízení se uskutečnilo dne: 27. 4. 2016 od 14:00 do 16:00 hod. na adrese: Kladenský zámek, Zádušní 1, Kladno, školící místnost Podkaplí.

Setkání pořádalo Centrum pro rodinu VEGA v rámci projektu Primární prevence ohrožení dětí 1. tříd ZŠ. Na setkání byly prezentovány dosavadní výsledky projektu a dalším bodem programu bylo aktuální téma inkluze. Příspěvek „Rozumná inkluze na základní škole – příklady dobré praxe“ přednesl Mgr. Jan Korda, ředitel ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí, Praha – Karlín a prezident Asociace profese učitelství.

Materiály: Podklady 1Podklady 2

 

WORKSHOP PRO UČITELE 1. TŘÍD

CO: workshop Rodina a škola ve vzájemné interakci

KDY: 20. 4. 2016, 13:00-17:00 hod.

KDE: Kladenský zámek, Zádušní 1, Kladno, školící místnost Podkaplí

PRO KOHO: workshopu se mohli zúčastnit pouze učitelé, kteří jsou zapojeni do projektu Primární prevence ohrožení dětí 1. tříd ZŠ

ANOTACE: Workshop pro pedagogy představil problematiku komunikace a spolupráce rodiny a školy. Zajímá vás, jaké jsou prvky dobré komunikace? Jak nesoupeřit a nastavit partnerský vztah s rodinou? Jaké formy komunikace s rodinou jsou nejvhodnější? Jak schůzku s rodiči připravit a jak se při ní cítit bezpečně a kompetentně? Seminář vycházel z teoretických východisek a byl zaměřen na kazuistiky a praktická řešení modelových situací.

Seminářem provedla Mgr. Barbora Dědičová, psycholožka a rodinná terapeutka

 

SUPERVIZE PRO PEDAGOGY

Supervize byla určena pedagogům zapojeným do projektu Primární prevence ohrožení dětí 1. tříd ZŠ.

Termíny supervize:

31. 3. 2016 od 15:00 hod., Centrum pro rodinu VEGA Kladno

6. 4. 2016 od 15:00 hod., Centrum pro rodinu VEGA Kladno

7. 4. 2016 od 15:00 hod., Centrum pro rodinu VEGA Kladno

12. 4. 2016 od 15:00 hod., Centrum pro rodinu VEGA Kladno

14. 4. 2016 od 15:00 hod., Centrum pro rodinu VEGA Kladno

 

SEMINÁŘ PRO RODIČE

Co: seminář Timemanagement a osobní produktivita pro rodiče

Kdy: 10. 3. 2016, 16:00 – 18:00 hod. – Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457

Anotace: Seminář pro rodiče byl kombinací praktických nástrojů, tipů a triků a zároveň obsahoval něco málo teorie z time managementu. Společně jsme se podívali na aktuální trendy a prostor byl i pro konkrétní dotazy a situace.

Semináře vedla Lucie Schubert – školitelka a facilitátorka, v současné době maminka na rodičovské dovolené, která se každý den učí kombinovat péči o rodinu a neopouštět práci, kterou má tolik ráda.

 

SEMINÁŘ PRO RODIČE

Co: seminář Jak řešit šíkanu z pohledu rodiče

Kdy: 18. 2. 2016, 16:00 – 18:00 hod. – Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno

Anotace: Účastníci semináře se seznámili s kritérii, jaké jsou znaky šikany, a pochopili, jaké jsou příčiny tohoto jevu. Uvědomili si,  jak mohou u dítěte rozpoznat, že se něco ve třídě nebo ve škole děje, a jak správně v tomto případě postupovat.

Seminář vedl Mgr. Jiří Sixta. Lektor má dlouholeté zkušenosti s řešením tohoto problému  z pozice školního metodika prevence a metodika prevence v pedagogicko-psychologické poradně i z realizovaných intervenčních programů ve školách.

 

PŮLROČNÍ HODNOCENÍ PROJEKTU

Půlroční hodnocení projektu ve spolupráci se zapojenými učiteli se uskutečnilo dne 17. 2. 2016 od 14 do 16 hod. v prostorách Centra pro rodinu VEGA Kladno.

Zápis: NROS_Zápis_Hodnocení učitelů_20150217

 

SUPERVIZE PRO PEDAGOGY

Supervize byla určena pedagogům zapojeným do projektu Primární prevence ohrožení dětí 1. tříd ZŠ.

Termíny supervize:

5. 1. 2016 od 15:00 hod., Centrum pro rodinu VEGA Kladno

14. 1. 2016 od 15:00 hod., Centrum pro rodinu VEGA Kladno

20. 1. 2016 od 15:00 hod., Centrum pro rodinu VEGA Kladno

21. 1. 2016 od 15:00 hod., Centrum pro rodinu VEGA Kladno

4. 2. 2016 od 15:00 hod., Centrum pro rodinu VEGA Kladno

16. 2. 2016 od 15:00 hod., Centrum pro rodinu VEGA Kladno

 

SEMINÁŘ PRO RODIČE

Co: seminář Jak a kdy se s dětmi doma učit

Kdy: 25. 11. 2015, 16:00 – 18:00 hod. – Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115, 272 01 Kladno

Anotace: Kolik času by mělo dítě věnovat přípravě do školy a jak ji rozložit? Měli by se rodiče s dětmi doma učit? Na semináři jsme pojmenovali styly, kterými se dítě učí, našli jsme nejvhodnější dobu k vypracování úkolů, řekli jsme si o nejčastějších překážkách v učení. Prostor byl věnován také konkrétním otázkám rodičů.

Seminářem pro rodiče provedla Mgr. Martina Švandová, Ph.D., psycholog, Pedagogicko-psychologická poradna Step, s. r. o.

 

WORKSHOP PRO UČITELE 1. TŘÍD

CO: workshop Děti s ADHD a práce ve třídě

KDY: 24. 11. 2015, 12:00-17:30 hod.

KDE: Kladenský zámek, Zádušní 1, Kladno, školící místnost Podkaplí

PRO KOHO: workshopu se mohli zúčastnit pouze učitelé, kteří jsou zapojeni do projektu Primární prevence ohrožení dětí 1. tříd ZŠ

ANOTACE: Workshop shrnul problematiku a specifika specifických poruch chování a věnoval se souvisejícím tématům z pohledu dětí i pedagogů (problematika vztahů, komunikace, práce se stresem). Dále se zaměřil na tým pomáhající dětem se specifickými poruchami učení s reedukací a úskalí práce s dětmi s ADHD. Kromě toho měli učitelé možnost zeptat se na konkrétní příklady z jejich praxe.

Workshop vedla Mgr. Sylvie Stretti.

Prezentace: Děti s ADHD a práce ve třídě_prezentace

 

SEMINÁŘ PRO RODIČE

Co: seminář Internet bezpečně

Kdy: 12. 11. 2015, 16:00 – 18:00 hod. – Masarykova jubilejní základní škola Hřebeč, Školská 262, 273 45 Hřebeč

Anotace: Na semináři pro rodiče jsme se zaměřili na úskalí virtuálního světa pro uživatele se zaměřením především
na dětské uživatele. Věnovali jsme se i porušování zákona, které se pojí s problémy na internetu, kde hledat pomoc i jak se ve virtuálním prostředí chovat bezpečně. Pozornost jsme zaměřili rovněž na komunikaci s dětmi o bezpečném užívání internetu a na dotazy, se kterými účastníci na setkání přišli.

Seminářem provedla Mgr. Sylvie Stretti, intervizorka na Lince bezpečí a vysokoškolská pedagožka.

Prezentace ke stažení: Internet bezpečně – prezentace

 

KONFERENCE MOST MOCI A BEZMOCI IV: PRIMÁRNÍ PREVENCE OHROŽENÍ RODINY

Dne 22. 10. 2015 se uskutečnila konference Most moci a bezmoci IV: Primární prevence ohrožení rodiny.

Místo konání: aula VOŠ sociálně právní Praha, Jasmínová 3166/37a, Praha 10

Účast na konferenci je zdarma.

Více informací najdete v přiložených souborech.

Pozvánka: 2015-10-01-2 – Most moci a bezmoci II Pozvánka (5)

Program: 2015-10-01-2 – Most moci a bezmoci II Program (4)

Konference navázala na výsledky rešerše. Cílem rešerše bylo identifikovat existující nástroje aktivní a pasivní detekce ohroženého dítěte používané ve Středočeském kraji. Dále sestavit jejich seznam, včetně autora nebo realizátora, základních charakteristik a dostupných podkladů, odkazů a kontaktů. Tento seznam poté uveřejnit na webových stránkách a zpřístupnit jej ostatním NNO.

Závěrečná zpráva z rešerše

Závěrečná zpráva z konference

Sborník z konference: Sborník z konference

 

ÚVODNÍ ŠKOLENÍ UČITELŮ

Úvodní školení učitelů, jejichž škola se zapojila do projektu „Primární prevence ohrožení dětí 1. tříd ZŠ“, se uskutečnilo v termínech: 26. 8. 2015 a 27. 8. 2015 od 9.00 do 12.00 hodin. Školení bylo jednodenní, učitelé měli možnost si vybrat z těchto dvou termínů ten, který jim lépe vyhovuje.

Místo konání: Kladenský zámek, Zádušní 1, Kladno, školící místnost Podkaplí.

Během školení byly učitelům předány základní informace o projektu, jak bude projekt probíhat, jaké jsou jeho náležitosti, byli představeni koordinátoři a činnost Centra pro rodinu VEGA. Dále učitelé obdrželi veškeré materiály pro školní rok 2015/2016. Prostor byl také pro dotazy a náměty.

Školení vedly odbornice z Centra pro rodinu VEGA Kladno za účasti vedoucí Centra VEGA Mgr. Markéty Jindrové a metodičky projektu Ing. Zuzany Dvořákové.

Zpráva ze školení: Zpráva ze školení učitelů_final

 

ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ PROJEKTU

Závěrečné hodnocení projektu ve spolupráci se zapojenými učiteli se uskutečnilo dne 3. 6. 2015 od 14 do 16 hod. v zasedací síni v přízemí Magistrátu města Kladno, nám. Starosty Pavla 44, Kladno.

Setkání bylo určeno pouze učitelům zapojeným do projektu Primární prevence ohrožení dětí 1. tříd ZŠ.

Zpráva: Zpráva z ročního hodnocení projektu

 

SEMINÁŘE PRO RODIČE

Co: seminář Rodič a jeho role v rodině: „Co jako rodič musím a co chci?“

Kdy:

21. 5. 2015, 16:00 – 18:00 hod. – Základní škola Kladno, C. Boudy 1188

4. 6. 2015, 16:00-18:00 hod. – Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno Kladno

Anotace: Seminář byl zaměřen na rodičovské role a jejich naplňování. Jeho cílem bylo nabídnout rodičům možnost zaměřit se na jednotlivé role, které podporují a rozvíjejí vztah k dítěti/dětem. A následně podporují a rozvíjejí vztah k sociálnímu prostředí rodiny.

Seminářem provedla Mgr. Monika Havlíčková – sociální pracovnice, lektor, supervizor.

 

SEMINÁŘ PRO RODIČE

Co: seminář Řešení výukových problémů na 1. stupni ZŠ

Kdy:

20. 5. 2015, 16:00 – 18:00 hod. – Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115

Anotace: Jaké problémy mohou dítě na počátku vzdělávání potkat? Lze některým z nich předejít? Kolik času věnovat domácí přípravě dětí a jak ji rozložit? Jak řešit potíže s nácvikem čtení a psaní, abychom dítě nepřetížili? Na semináři jsme společně identifikovali nejčastější výukové obtíže žáků prvního stupně ZŠ a shrnuli jsme možnosti, jak s nimi pracovat. Prostor byl věnován i konkrétním otázkám rodičů. Seminář byl určen rodičům žáků 1. stupně ZŠ.

Seminářem provedla Mgr. Martina Švandová, Ph.D., poradenský psycholog.

Prezentace ke stažení: Řešení výukových problémů na 1. stupni ZŠ-prezentace

 

SUPERVIZE PRO PEDAGOGY

Supervize byla určena pedagogům zapojeným do projektu Primární prevence ohrožení dětí 1. tříd ZŠ.

Termíny supervize:

5. 5. 2015 od 15:00 hod., Centrum pro rodinu VEGA Kladno

7. 5. 2015 od 15:00 hod., Centrum pro rodinu VEGA Kladno

14. 5. 2015 od 15:00 hod., Centrum pro rodinu VEGA Kladno

21. 5. 2015 od 15:00 hod., Centrum pro rodinu VEGA Kladno

Informace: Supervize

 

WORKSHOP PRO UČITELE 1. TŘÍD

CO: workshop Efektivní využití třídnických hodin při prevenci potíží ve vrstevnických vztazích

KDY: 22. 4. 2015, 12:00-17:30 hod.

KDE: Kladenský zámek, Zádušní 1, Kladno, školící místnost Podkaplí

PRO KOHO: workshopu se mohli zúčastnit pouze učitelé, kteří jsou zapojeni do projektu Primární prevence ohrožení dětí 1. tříd ZŠ

ANOTACE: Praktické návody, jak pracovat s třídním kolektivem v situaci, kdy se děti poznávají, kdy vstupují do první třídy. Zamysleli jsme se nad tím, co pomáhá, čeho je vhodné se vyvarovat, kdy přizvat pomoc „zvenčí“. Učitelé měli možnost praktické techniky a herní aktivity vyzkoušet sami na sobě.  Reflektovali vlastní práci a zvyšovali své kompetence potřebné při práci s celou třídou.

Workshop vedla Mgr. Barbora Dědičová, psycholožka.

Prezentace: Efektivní využití třídnických hodin při prevenci potíží ve vrstevnických vztazích_prezentace

 

PŮLROČNÍ HODNOCENÍ PROJEKTU

Půlroční hodnocení projektu ve spolupráci se zapojenými učiteli se uskutečnilo dne 25. 2. 2015 od 14 do 16 hod. v zasedací místnosti SMK Kladno.

Ke stažení: Zpráva z půlročního hodnocení projektu

 

SETKÁNÍ ŘEDITELŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Setkání ředitelů škol a školských zařízení se uskutečnilo dne: 24. února 2015 od 13:00 do 15:00 hod. na adrese: Kladenský zámek, Zádušní 1, Kladno, školící místnost Podkaplí.

Setkání bylo uskutečněno za podpory projektu ,,Primární prevence ohrožených dětí 1. tříd ZŠ“. Součástí programu byla diskuse s paní Petrou Bartákovou, MSc., náměstkyní ministra pro řízení operačních programů MŠMT ČR a s Mgr. Jitkou Baťkovou, ředitelkou Odboru přípravy OP VVV. V kulatého stolu byly prezentovány aktuální informace související s novým Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání. Přítomní hosté dostali prostor sdílet své praktické zkušenosti.

Pozvánka: Pozvánka_setkání ředitelů3

Prezentace ke stažení: Prezentace_PO3 (1)

 

SEMINÁŘE PRO RODIČE

Co: seminář Řešení výukových problémů na 1. stupni ZŠ

Kdy:

8. 1. 2015, 16:00 – 18:00 hod. – Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633

22. 1. 2015, 16:00-18:00 hod. – Základní škola Kladno, Pařížská 2249

17. 2. 2015, 16:00-18:00 hod. – Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, Tyršova 77, 273 43 Buštěhrad

24. 2. 2015, 16:00-18:00 hod. – Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, 274 01 Slaný

Anotace: Jaké problémy mohou dítě na počátku vzdělávání potkat? Lze některým z nich předejít? Kolik času věnovat domácí přípravě dětí a jak ji rozložit? Jak řešit potíže s nácvikem čtení a psaní, abychom dítě nepřetížili? Na semináři jsme společně identifikovali nejčastější výukové obtíže žáků prvního stupně ZŠ a shrnuli možnosti, jak s nimi pracovat. Prostor byl věnován i konkrétním otázkám rodičů. Seminář byl určen rodičům žáků 1. stupně ZŠ.

Seminářem provedla Mgr. Martina Švandová, Ph.D., poradenský psycholog.

Prezentace ke stažení: Řešení výukových problémů na 1. stupni ZŠ-prezentace

 

SUPERVIZE PRO PEDAGOGY

Supervize byla určena pedagogům zapojeným do projektu Primární prevence ohrožení dětí 1. tříd ZŠ.

Informace: Supervize

 

SEMINÁŘE PRO RODIČE – LEDEN-ÚNOR 2015

Pozvánka na semináře: Semináře pro rodiče – leden-únor 2015

 

WORKSHOP PRO UČITELE 1. TŘÍD

Dne 3. 12. 2014, 8:30-15:00 hod. se v prostorách Francouzsko-českého klubu (budova Střední hotelové školy Kladno), Floriánské náměstí 350, Kladno 272 01 uskutečnil workshop „Efektivní způsoby komunikace a spolupráce s rodiči“. 

ANOTACE: Vstupem do tématu byl úvodní stručný přehled o tom, jak obecně funguje mezilidská komunikace. Následně byly probrány situace typické pro školní prostředí, které jsou náročné na komunikaci. Dále lektorka seznámila přítomné s tím, jak definovat cíle komunikace s rodiči, a provedla je základními komunikačními technikami. Praktická část byla věnována nácviku komunikace, kdy účastníci dostali možnost naučit se aktivně naslouchat druhým a předcházet nedorozuměním. V závěru proběhl nácvik zvládání konfliktních situací tak, aby se předešlo vyhrocení konfliktu a bylo přitom dosaženo cíle.

Workshop vedla PhDr. Simona Horáková Hoskovcová, Ph.D., asistentka na katedře psychologie FFUK v Praze a členka redakční rady časopisu E- psychologie.

Materiály ke stažení:Efektivní způsoby komunikace a spolupráce s rodiči

Video z workshopu: http://youtu.be/XBvpmzs-9EI

Zpráva z workshopu: Zpráva z workshopu pro učitele – 3. 12. 2014