Akce

Pořádáme zajímavé semináře a setkání s odborníky určené všem, kteří vychovávají či vzdělávají děti nebo s dětmi a jejich blízkými jakkoliv pracují a tráví čas: jednotlivcům, rodičům, budoucím rodičům, pedagogům, pracovníkům pomáhajících profesí, široké veřejnosti.

 

 

Semináře a besedy pro pedagogy

Semináře a besedy pro pedagogy ZŠ a SŠ se konají v Centru pro rodinu VEGA. Semináře vedou odborníci specializovaní na dané téma. Maximální počet účastníků je 20. Pořádané akce jsou zdarma.

 

 

Semináře a besedy pro rodiče ve spolupráci se školami

Semináře a besedy s odborníky realizujeme ve spolupráci se základními školami. Školy jsme vyhodnotili jako vhodné místo pro naše semináře – rodiče již prostředí znají, znají učitele a mají k nim důvěru.

Semináře jsou pro školy a pro rodiče zdarma, náklady na realizaci seminářů (příprava letáků, zajištění lektora a náplně semináře, příprava materiálů) nese Centrum pro rodinu VEGA. Spolupracující škola vybírá téma seminářů, zajišťuje prostory a účastníky.

 

 

Událo se…

25. 5. 2016: Centrum pro rodinu VEGA Kladno – Práce s agresí

Co zažíváme při kontaktu s agresí (cizí i vlastní)? Jak se sebou pracovat? Jak na agresi reagovat a co s ní vlastně dělat? Jaká je role profesionála?

Cílem semináře bylo na základě praktických informací a nácviku posílit kompetenci pedagogů ke zvládání komunikace s agresivními rodiči.

Seminářem pro pedagogy provedla Mgr. Andrea Nondková, sociální pracovnice, psychoterapeutka a lektorka ve Vzdělávacím středisku Linky bezpečí.

 

21. 4. 2016: Centrum pro rodinu VEGA Kladno – Jak na šikanu-prevence, diagnostika, intervence

Seminář odpovídal na důležité otázky, např. co je a co ještě není šikana, jak zachytit šikanu v jejím zárodku, jaké druhy šikany existují nebo z jakých důvodů se někdo šikany dopouští. Účastníci se také dozvěděli, proč je důležité věnovat se prevenci, jak ji realizovat a především, jak se vyvarovat základních chyb při řešení případů šikany.

Seminářem provedla PhDr. Lenka Svobodová.

 

16. 3. 2016: Centrum pro rodinu VEGA Kladno – Rodina a škola ve vzájemné interakci

Seminář pro pedagogy představil problematiku komunikace a spolupráce rodiny a školy. Seminář vycházel z teoretických východisek a byl zaměřen na kazuistiky a praktická řešení modelových situací.

Seminářem provedla Mgr. Barbora Dědičová, psycholožka a rodinná terapeutka

Prezentace ke stažení: Rodina a škola ve vzájemné interakci

 

24. 2. 2016: Centrum pro rodinu VEGA Kladno – Práce s třídním kolektivem

Efektivní využití třídnických hodin pro prevenci potíží ve vrstevnických vztazích – praktické návody, jak pracovat s třídním kolektivem (co pomáhá, čeho je vhodné se vyvarovat, kdy přizvat pomoc „zvenčí“, praktické ukázky jednotlivých technik, herních aktivit). Seminář byl určen pro učitele druhého stupně ZŠ a učitele SŠ.

Seminářem provedla Mgr. Barbora Dědičová, psycholožka, rodinná terapeutka.

Prezentace ke stažení: Práce s třídním kolektivem

 

18. 2. 2016: Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno – Jak řešit šíkanu z pohledu rodiče

Účastníci semináře se seznámili s kritérii, jaké jsou znaky šikany, a pochopili, jaké jsou příčiny tohoto jevu. Uvědomili si,  jak mohou u dítěte rozpoznat, že se něco ve třídě nebo ve škole děje, a jak správně v tomto případě postupovat.

Seminář vedl Mgr. Jiří Sixta. Lektor má dlouholeté zkušenosti s řešením tohoto problému  z pozice školního metodika prevence a metodika prevence v pedagogicko-psychologické poradně i z realizovaných intervenčních programů ve školách.

 

25. 1. 2016: Centrum pro rodinu VEGA Kladno – Začlenění žáka s PAS do kolektivu třídy, ovlivňování klimatu třídy

Na semináři pro pedagogy jsme se věnovali poruchám autistického spektra – terminologii, triádě autistického postižení, způsobům chování a přidruženým poruchám a onemocněním. Dále jsme se zaměřili na problematiku deficitů v oblasti sociálního chování žáka s PAS – rozdělení dle typů sociálního chování, potíže v kontaktu s dospělými a vrstevníky, potíže v oblasti sociálně komunikační, deficity v chápání a verbalizování emocí či nízká míra empatie.

Má žák s PAS znát svoji diagnózu? Kdy je vhodné dítěti diagnózu sdělit? Kdo diagnózu dítěti sděluje? Je důležité sdělovat spolužákům, případně jejich rodičům integrovaného žáka? Co je třeba spolužákům sdělit, jaké způsoby volit vzhledem k věku žáků? Jak mohou spolužáci pomoci při začlenění žáka s PAS do kolektivu třídy?

Nejen na tyto otázky odpověděla PaedDr. Věra Čadilová, ředitelka SPC APLA Praha.

 

8. 12. 2015: Centrum pro rodinu VEGA Kladno – Psychohygiena učitele – Spokojený učitel-spokojený žák

Seminář představil současný stav poznání souvislostí psychické pohody učitele a školních výkonů žáků. Účastníci získali přehled nejčastějších relaxačních technik – fyzický pohyb, dechová cvičení, svalová relaxace a mentální trénink – a měli možnost si prakticky vyzkoušet rychlé relaxační techniky, které lze uplatnit i v omezených podmínkách, jako je školní kabinet nebo kancelář.

Seminářem provedla PhDr. Simona Horáková Hoskovcová, Ph.D., asistentka na katedře psychologie FF UK v Praze a členka redakční rady časopisu E- psychologie.

Prezentace ke stažení: Psychohygiena učitele

 

10. 11. 2015: Centrum pro rodinu VEGA Kladno – Internet bezpečně

Na semináři pro pedagogy jsme se zaměřili na úskalí virtuálního světa pro uživatele se zaměřením především na dětské uživatele.  Věnovali jsme se i porušování zákona, které se pojí s problémy na internetu, kde hledat pomoc i jak se ve virtuálním prostředí chovat bezpečně. Pozornost jsme zaměřili rovněž na komunikaci s dětmi o bezpečném užívání internetu a na dotazy, se kterými pedagogové na setkání přišli.

Seminářem provedla Mgr. Sylvie Stretti, intervizorka na Lince bezpečí a vysokoškolská pedagožka.

Prezentace ke stažení: Internet bezpečně

 

13. 10. 2015: Centrum pro rodinu VEGA Kladno – Drogy a jejich konkrétní projevy na dětech

Hlavním tématem semináře pro pedagogy byly informace o návykových látkách, které jsou běžně dostupné v ČR. Diskuse byla zaměřena na příčiny vzniku závislosti, věkové hranice a s tím související experimentování s různými látkami, obvyklé rituály dětí a mládeže, které provádějí při experimentování nebo počátečním užívání apod. V neposlední řadě byly součástí semináře informace o účincích jednotlivých látek a projevech, podle kterých je možné určit, že k samotnému rizikovému chování dochází. Seminář se také věnoval postupům, co dělat s akutně intoxikovaným dítětem a jak celou situaci řešit v širším kontextu školy a rodiny.

Seminářem pro pedagogy  provedl Bc. Miroslav Zavadil, DiS., odborný garant Kontaktních center Laxus, o. s.

Dokumenty ke stažení: Drogy a jejich konkrétní projevy na dětech_prezentaceRady pro rodiče o užívání NL

 

6. 10. 2015: Centrum pro rodinu VEGA, Kladno – Jak mít doma spokojené dítě

Kladete si otázku, jakým způsobem se s dítětem učit a připravovat do školy? Jak mu pomoci zorganizovat volný čas a které volnočasové aktivity jsou pro Vaše dítě vhodné? Jak na něj výchovně působit, aby se cítilo dobře a přitom mělo hranice? Jak mu pomoci s potížemi ve vrstevnických vztazích?

Na tyto a další otázky Vám odpověděla rodinná terapeutka a psycholožka Barbora Dědičová.

 

12. 5. 2015: Centrum pro rodinu VEGA, Kladno – Děti s ADHD a práce ve třídě

Na semináři jsme se zaměřili nejen na úskalí práce s dětmi s ADHD, ale i s celým kolektivem a na rizika, které všem přináší situace, kdy se někdo odlišuje. Věnovali jsme se situacím, které jsou obtížné pro žáky i pedagogy, s důrazem na hledání vlastních zdrojů a sdílení tipů, co pomáhá.

Seminářem provedla Mgr. Sylvie Stretti, intervizorka na Lince bezpečí a vysokoškolská pedagožka.

Prezentace ke stažení: Děti s ADHD a práce ve třídě

 

18. 3. 2015: Centrum pro rodinu VEGA, Kladno – Sociokulturní situace Romů v ČR a její možný vliv na školní (ne)úspěšnost

Seminář měl dvě části. V prvním bloku jsme nabídli účastníkům důležité informace o romské historii, kultuře a jazyce. V historii jsme se zaměřili hlavně na novodobé dějiny od 2. světové války po současnost. Vysvětlili jsme si některé pojmy, jako například romský etnolekt češtiny, či rozdíl mezi kulturou chudoby a romskou kulturou. Objasnili jsme si některé stereotypní představy, které o Romech panují.

V druhé části jsme na příkladech z praxe rozebírali, jestli domácí prostředí dítěte může ovlivnit jeho školní úspěšnost. O své zkušenosti se s námi podělila paní učitelka Mgr. Regína Kujová. Na konci semináře byl vyhrazen čas pro diskuzi.

Seminářem provedla Kateřina Kořínková, romistka.

Prezentace ke stažení: Sociokulturní situace Romů v ČR a její možný vliv na školní (ne)úspěšnost

Materiály ke stažení: Sylabus – Sociokulturní situace Romů v ČR a její možný vliv na školní (ne)úspěšnost

 

18. 2. 2015: Centrum pro rodinu VEGA, Kladno – Principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce

Na základě vlastní zkušenosti a reflexe se účastníci seznámili s principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce a s metodami využitelnými při jejich vzdělávání.

Obsah semináře: Vymezení přístupu ke vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem (dále OMJ), pojmenování základních principů práce s žáky s OMJ, metody podporující žáky s OMJ při výuce v běžné třídě, ukázky výukových materiálů, vyrovnávací plán, sdílení praxe a výměna zkušeností.

Kurz je akreditovaný, účastníci semináře obdrželi osvědčení o absolvování.

Seminářem provedla organizace META, o. p. s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů.

 

8. 1. 2015, 16:00 – 18:00 hod. – Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633

22. 1. 2015, 16:00-18:00 hod. – Základní škola Kladno, Pařížská 2249

17. 2. 2015, 16:00-18:00 hod. – Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, Tyršova 77, 273 43 Buštěhrad

24. 2. 2015, 16:00-18:00 hod. – Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, 274 01 Slaný

Jaké problémy mohou dítě na počátku vzdělávání potkat? Lze některým z nich předejít? Kolik času věnovat domácí přípravě dětí a jak ji rozložit? Jak řešit potíže s nácvikem čtení a psaní, abychom dítě nepřetížili?

Na semináři jsme společně identifikovali nejčastější výukové obtíže žáků prvního stupně ZŠ a shrnuli možnosti, jak s nimi pracovat. Prostor byl věnován i konkrétním otázkám rodičů.

Seminář byl určen rodičům žáků 1. stupně ZŠ.

Seminářem provedla Mgr. Martina Švandová, Ph.D., poradenský psycholog.

Prezentace ke stažení: Řešení výukových problémů na 1. stupni ZŠ-prezentace

 

21. 1. 2015: Centrum pro rodinu VEGA, Kladno – Rodina a škola ve vzájemné interakci

Seminář pro pedagogy představil problematiku komunikace a spolupráce rodiny a školy. Zajímá vás, jaké jsou prvky dobré komunikace? Jak nesoupeřit a nastavit partnerský vztah s rodinou? Jaké formy komunikace s rodinou jsou nejvhodnější? Jak schůzku s rodiči připravit a jak se při ní cítit bezpečně a kompetentně? Seminář vycházel z teoretických východisek a byl zaměřen na kazuistiky a praktická řešení modelových situací.

Seminářem provedla Mgr. Barbora Dědičová, psycholožka.

Prezentace ke stažení:Rodina a škola ve vzájemné interakci

 

10. 12. 2014: Centrum pro rodinu VEGA, Kladno – Psychohygiena učitele – „Spokojený učitel – spokojený žák“

Seminář představil současný stav poznání souvislostí psychické pohody učitele a školních výkonů žáků. Účastníci získali přehled nejčastějších relaxačních technik – fyzický pohyb, dechová cvičení, svalová relaxace a mentální trénink – a měli možnost si prakticky vyzkoušet rychlé relaxační techniky, které lze uplatnit i v omezených podmínkách, jako je školní kabinet nebo kancelář.

Seminářem provedla PhDr. Simona Horáková Hoskovcová, Ph.D., asistentka na katedře psychologie FFUK v Praze a členka redakční rady časopisu E – psychologie.

Prezentace ke stažení: Psychohygiena učitele-prezentace

 

22. 11. 2014: Centrum pro rodinu VEGA, Kladno – Práce s třídním kolektivem

Efektivní využití třídnických hodin pro prevenci potíží ve vrstevnických vztazích – praktické návody, jak pracovat s třídním kolektivem (co pomáhá, čeho je vhodné se vyvarovat, kdy přizvat pomoc „zvenčí“, praktické ukázky jednotlivých technik, herních aktivit). Seminář byl určen pro učitele druhého stupně ZŠ a učitele SŠ.

Seminářem provedla Mgr. Barbora Dědičová, psycholožka.

Prezentace ke stažení:Práce s třídním kolektivem

 

11. 6. 2014: Centrum pro rodinu VEGA, Kladno – Děti a ztráta

Seminář pro pedagogy byl zaměřen na úskalí komunikace mezi dětmi a dospělými v případě ztráty někoho blízkého. Věnovali jsme se mýtům, které mezi lidmi kolují, a reálným potřebám dětí. Na kazuistikách byl ilustrován možný přístup, neboť vždy je více cest, není pouze jedna správná a jedna špatná. Seminářem provedla Mgr. Sylvie Stretti, intervizorka na Lince bezpečí a vysokoškolská pedagožka.

Prezentace ke stažení: Děti a ztráta

 

27. 5. 2014: Rodinné centrum Buštěhradský pelíšek, Buštěhrad – Mluvíme, kreslíme, počítáme…aneb Náměty na podporu rozvoje dítěte ve věku 2 – 6 let

Seminář byl zaměřen na důležité etapy ve vývoji předškolního dítěte a možnosti podpory vývoje ze strany dospělých. Náměty vhodných rozvojových aktivit byly zaměřeny na oblast řeči, grafomotoriky, početních dovedností, vnímání a prostorové představivosti.

Seminář byl určen pro rodiče dětí v předškolním věku. Seminářem provedla Mgr. Martina Švandová, Ph.D.

Prezentace ke stažení: Mluvíme, kreslíme, počítáme…aneb Náměty na podporu rozvoje dítěte

 

20. 5. 2014: Centrum pro rodinu VEGA, Kladno – Praktické nápady, jak řešit šikanu na ZŠ a SŠ

Kazuistický seminář byl určen pedagogům, kteří mají chuť na chvíli se zastavit a podívat se na konkrétní případy řešení šikany ve škole jinýma očima. V průběhu semináře jsme se společně věnovali praktickým příkladům šikany z pedagogické praxe a pokusili jsme se najít nejvhodnější způsoby jejich řešení.

Seminářem provedla Mgr. Markéta Exnerová, vedoucí Centra primární prevence Semiramis o.s.

 

23. 4. 2014: Rodinné centrum Klíček, Unhošť – Mluvíme, kreslíme, počítáme…aneb Náměty na podporu rozvoje dítěte ve věku 2 – 6 let

Seminář byl zaměřen na důležité etapy ve vývoji předškolního dítěte a možnosti podpory vývoje ze strany dospělých. Náměty vhodných rozvojových aktivit byly zaměřeny na oblast řeči, grafomotoriky, početních dovedností, vnímání a prostorové představivosti.

Seminář byl určen pro rodiče dětí v předškolním věku. Seminářem provedla Mgr. Martina Švandová, Ph.D.

Prezentace ke stažení: Mluvíme, kreslíme, počítáme…aneb Náměty na podporu rozvoje dítěte

 

23. 4. 2014: Centrum pro rodinu VEGA, Kladno – Práce s agresí

Co zažíváme při kontaktu s agresí (cizí i vlastní)? Jak se sebou pracovat? Jak na agresi reagovat a co s ní vlastně dělat? Jaká je role profesionála? Cílem semináře bylo na základě praktických informací a nácviku posílit kompetenci pedagogů ke zvládání komunikace s agresivními rodiči.

Seminářem pro pedagogy provedla Mgr. Andrea Nondková, sociální pracovnice, psychoterapeutka a lektorka ve Vzdělávacím středisku Linky bezpečí.

Prezentace ke stažení: Práce s agresí

 

15. 4. 2014: ZŠ Velvary – Drogy u dítěte a závislostní chování

Snad každý rodič si v sobě nese jistou míru obav z toho, aby se jeho dítě nestalo na něčem patologicky závislým, přičemž největšími závislostními strašáky dneška jsou bezesporu psychoaktivní drogy, tedy omamné látky. Pedagogové ve školách hledají všemožné cesty, jak účinně působit na žáky a předcházet tak závislostnímu chování. Co dělat, čeho si všímat, jak jednat?

Vaše otázky zodpověděl a seminářem pro rodiče provedl Bc. Miroslav Zavadil, DiS., odborný garant Kontaktních center Laxus o.s.

Prezentace ke stažení: Drogy u dítěte a závislostní chování

 

8. 4. 2014: Domeček – klub pro rodiče a děti, Lány – Infekční onemocnění a možnosti jejich prevence – očkování

V semináři pro rodiče byly zmíněny obecné zákonitosti šíření infekčních onemocnění a možnosti jejich prevence – očkování. Organizace očkování v ČR dle platné legislativy – rozdělení očkování na povinná a nepovinná. Fakta a mýty o očkování. Charakteristika vybraných nákaz, proti kterým je možno se chránit očkováním. Dále byl prezentován výskyt jednotlivých onemocnění (počet případů dnes, v minulosti a ve srovnání s ostatními státy). Zároveň bylo demonstrováno několik konkrétních případů řešených v praxi.

Prezentace ke stažení:Infekční nemociOčkováníZákonitosti šíření nákaz

 

19. 3. 2014: Centrum pro rodinu VEGA, Kladno – Nová náboženská hnutí (tzv. sekty) a jejich vliv na dítě a rodinu

Pokud snad význam církevního náboženství v české společnosti klesá, vliv méně viditelné, necírkevní podoby náboženství na dítě v jeho rodinném i školním prostředí je bezpochyby značný a patrně ještě poroste. V této „neviditelné“ oblasti jsou i nová náboženská hnutí (tzv. sekty). Na semináři jsme hovořili hlavně o jejich charakteristických znacích a vývoji a způsobu prezentace ve společnosti. Dotkli jsme se i vhodných a nevhodných výchovných reakcí na různé situace, které působení nové religiozity provázejí.

Seminářem pro pedagogy provedl doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D., religionista, psychoterapeut a zakládající člen a mluvčí Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů.

Prezentace ke stažení: Nová náboženská hnutí (tzv. sekty) a jejich vliv na dítě a rodinu

 

20. 2. 2014: Centrum pro rodinu VEGA, Kladno – Rodina a škola ve vzájemné interakci

Seminář pro pedagogy představil problematiku komunikace a spolupráce rodiny a školy. Jaké jsou prvky dobré komunikace? Jak nesoupeřit a nastavit partnerský vztah s rodinou? Jaké formy komunikace s rodinou jsou nejvhodnější? Jak schůzku s rodiči připravit a jak se při ní cítit bezpečně a kompetentně? Tyto a mnoho dalších otázek zodpověděla a seminářem provedla  Mgr. Barbora Dědičová, psycholožka.

Prezentace ke stažení: Rodina a škola ve vzájemné interakci

 

29. 1. 2014: Centrum pro rodinu VEGA, Kladno – Drogy u dítěte a závislostní chování

Snad každý rodič si v sobě nese jistou míru obav z toho, aby se jeho dítě nestalo na něčem patologicky závislým, přičemž největšími závislostními strašáky dneška jsou bezesporu psychoaktivní drogy, tedy omamné látky. Pedagogové ve školách hledají všemožné cesty, jak účinně působit na žáky a předcházet tak závislostnímu chování. Co dělat, čeho si všímat, jak jednat? Tyto a mnoho dalších otázek zopověděl a seminářem provedl Bc. Miroslav Zavadil, DiS., odborný garant Kontaktních center Laxus o.s.

Prezentace ke stažení: Drogy u dítěte a závislostní chování

 

3. 12. 2013: Centrum pro rodinu VEGA, Kladno – Role rodičů v prevenci šikany

Seminář pro rodiče a pedagogy představil problematiku šikany z pohledu rodiče. Čeho si všímat, na co a jak se ptát, jak poznat, že se ve škole „něco děje“, jak postupovat a komunikovat se školou při podezření na šikanu dítěte?Seminářem provedla Mgr. Markéta Exnerová, DiS., vedoucí Centra primární prevence Semiramis, o.s.

Prezentace ke stažení: Role rodičů v prevenci šikany

 

27. 11. 2013: Centrum pro rodinu VEGA, Kladno – Problematika šikany ve školním prostředí

Seminář pro pedagogy a pracovníky pomáhajících profesí představil problematiku šikany v kontextu školního prostředí s přihlédnutím k primárně preventivním aspektům. Seminář vycházel z teoretických východisek a byl zaměřen na kazuistiky a praktická řešení modelových situací.Seminářem provedla Mgr. Markéta Exnerová, DiS., vedoucí Centra primární prevence Semiramis o.s.

Prezentace ke stažení: Problematika šikany ve školním prostředí

 

19. 11. 2013: Centrum pro rodinu VEGA, Kladno – Sexuální zrání dítěte

Beseda s pediatrem MUDr. Pavlem Biskupem byla určena široké veřejnosti a zodpověděla nejen na otázky: Jak připravit děti na zodpovědný sexuální život? Co je prevencí sexuálního rizikového chování? Jak vytváříme zdravé postoje v otázkách sexuality? Co dělat, když si všimneme nápadností v psychosexuálním vývoji dítěte?

 

24. 10. 2013: Centrum pro rodinu VEGA, Kladno – Jak předcházet sporům rodičům o dítě

Seminář určený široké veřejnosti byl zaměřen na problematiku sporů o dítě v rodině a jejich předcházení, představil možnosti pomoci rodině, nastínil různé reakce dítěte na situaci. Seminářem provedla MUDr. Elena Turnovská, neuroložka, psychoterapeutka, zakladatelka občanského sdružení Dům tří přání a spoluautorka novely zákona a sociálně-právní ochraně dětí.

Prezentace ke stažení: Jak předcházet sporům rodičů o dítě

 

29. 5. 2013: Centrum pro rodinu VEGA, Kladno – Právní kompetence učitele na ZŠ

Seminář byl určen pedagogům základních škol a byl zaměřen na postupy a řešení problémů spojených s rizikovým chováním z pohledu etických norem a práva, se kterými se v prostorách školy můžete setkat. Obsah semináře vycházel z kazuistik a odpovídal na konkrétní otázky například: Jakou trestní způsobilost mají žáci na základní škole? Jaké máte možnosti obrany proti agresivním žákům? Co dělat, když je na žáka ve Vaší třídě podáno trestní oznámení? Co máte ze zákona povinnost oznámit?

Prezentace ke stažení: Odpovědnost učitele na ZŠ